© 2009 Stichting Zending en Opwekking© 2009-2023 Stichting Zending en Opwekking

Home. Gemeente Ruth. Broodhuis. Zending. Contact.


Wat wij geloven


Ondanks wat we in de loop van de geschiedenis hebben gezien aan zogenaamd christendom (oorlogen door “christenen”, vervolgingen van anderen door “christenen”, schijnheiligheid en onwaarachtigheid van mensen, die zeggen in de Here Jezus te geloven), geloven wij dat Jezus Christus wel degelijk de door God Gezondene is.

Wij geloven, dat Hij de Zoon van God is, zoals in de Bijbel staat beschreven, dat Hij ook bewezen heeft de Zoon van God te zijn, doordat Hij uit de dood is opgestaan.

Wij geloven, dat Hij inderdaad de weg tot God is, zoals Hij Zelf uitdrukkelijk heeft verklaard.

Wij geloven en zien ook, dat Jezus Christus mensen daadwerkelijk en krachtig kan vernieuwen, als ze Hem toelaten in hun leven.

We weten niet alleen op grond van getuigenissen van mensen 2000 jaar geleden, dat Hij uit de doden is opgestaan, we ervaren ook, dat Hij leeft, omdat Hij de beloften, die Hij tijdens Zijn leven heeft gedaan, nu waarmaakt. (Trouwens: ook allerlei zaken, die zich in de wereld van vandaag afspelen, heeft Hij voorspeld).

We geloven, dat het sterven van de Here Jezus aan het kruis meer was dan alleen het sterven van een rechtvaardige.

Op grond van wat in de Bijbel hierover zowel in het Oude als Nieuwe Testament staat geschreven, geloven maar ervaren we ook, dat het sterven van de Here Jezus een zoenoffer is geweest tussen God en de mensen, die zich van God, de Schepper, hebben afgekeerd en hun eigen weg zijn gegaan (wat daarvan het gevolg is geweest, kunnen we dagelijks horen en zien).

Wij geloven ook, dat de Here Jezus (wij noemen Hem graag Heer of Here, omdat Hij voor ons inderdaad Heer, Koning is) mensen kan en wil genezen, die tot Hem komen. We hebben dat ook concreet meegemaakt. We geloven niet, dat ziekte van God komt. (Voor alle duidelijkheid: we hebben dus ook geen enkel bezwaar tegen behandeling door artsen en alles wat daarmee samenhangt, zolang tenminste medische behandeling niet gebaseerd is op leringen, die tegen de leer van Jezus Christus ingaan, of dat er mede gebruik gemaakt wordt van occulte krachten).

Zoals uit het voorgaande blijkt, hechten wij grote waarde aan de Bijbel. We geloven, dat mensen door de Geest van God geïnspireerd zijn bij het schrijven hiervan. Daarom noemen we de Bijbel ook wel het woord van God.


Wat we niet geloven


We geloven NIET, dat de liefde van God, zoals de Here Jezus die heeft laten zien, voorbehouden is voor alleen de zogenaamde westerse wereld. We geloven ook niet, dat de boodschap van de Here Jezus cultuurgebonden is (in werkelijkheid zien we dat de zogenaamde westerse cultuur, beschaving op essentiële punten sterk afwijkt van wat de Here Jezus leerde).

We geloven NIET, dat de boodschap van Gods liefde alleen maar voor een beperkte groep mensen zou zijn. De Here Jezus zei Zelf, dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (dit staat in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 vers 16).